Hiểu về vang

Rượu vang: Niên vụ (vintage)

Đối với người thưởng vang, khái niệm niên vụ/vintage là yếu tố quan trọng và được chú ý cho việc ra quyết định thưởng thức, mua sắm hay lưu trữ. Tuy nhiên đối với những...
0
29 September, 2018