Tuổi rượu hạng Very Superior Old Pale

V.S.O.P -Very Superior Old Pale hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 4 năm.