V.S.O.P -Very Superior Old Pale hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 4 năm.

Lọc