Tuổi rượu hạng Very Special

VS-Very Special để chỉ những rượu Cognac ủ tối thiểu 2 năm.