Piedmont (Piemonte trong tiếng Ý được sủ dụng nhiều trên các nhãn) nằm phía bắc Ý, là một trong 20 vùng làm vang của nước Ý

Lọc

Piedmont hay Piemonte

1-32 của 64