Chateau Mouton Rothschild, là nhà làm vang hạn 2 năm 1855 được thăng hạn 1 năm 1973 trong phân hạn Grand Cru CLasse Bordeaux 1855. Ngày nay sở hữu bởi tập đoàn Baron Philippe de Rothschild.

Chateau Mouton Rothschild