Flor De Cana

Folor de Cana được sản xuất bởi Companía Licorera de Nicaragua S.A và có từ năm 1890. Nhà máy chưng cất đầu tiên được xây dựng ở Chichigalpa dưới chân núi lửa San Cristobal.

Công ty rượu Nicaragua được thành lập vào năm 1937.Sau khi xây dựng nhà máy chưng cất, mãi đến năm 1937, Flor de Cana mới chính thức được giới thiệu ra thị trường Nicaragua.

Năm 1959, lần đầu tiên nó được xuất khẩu sang Venezuela, Costa Rica và các nước Trung Mỹ khác. Giữa năm 1963 và 1965, nhà máy chưng cất ở Chichigalpa đã trải qua quá trình hiện đại hóa. Tám năm sau, một nhà máy chưng cất thứ hai được xây dựng ở Honduras. Trong những năm 1980, Flor de Cana đã được lưu trữ với số lượng lớn. Đến năm 1990, Flor de Cana có số lượng rượu rum lâu năm lớn nhất thế giới.