X.O - Extra Old với hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 6 năm.

Filter

Tuổi rượu hạng Extra Old